Puk, puk… Kto tam?
TO JA, NOWY ROK SZKOLNY😁🙇‍♂️👩‍🏫👨‍🏫🙇‍♀️